Tuesday, June 14, 2011

 അമൃത്

ആത്മാവിൽ വിടരുന്നതൊരു
പൂവിതൾ; ബ്രഹ്മലോകമോ
യാചിക്കുന്നതൊരു രുദ്രാക്ഷം
സ്നേഹഗീതമോ മഷിപ്പാടാൽ
പകുത്ത മഹാകാവ്യം
യാഗമോ യുഗാരംഭവിചികൾ
ഭൂകർണ്ണങ്ങളാളുന്നതിന്നീ
ഹോമ മണ്ഡപങ്ങളിൽ
ശബ്ദധാരയോ മനസ്സിന്റെയുലഞ്ഞ
വീണാനാദം
നനുത്ത സന്ധ്യക്കുള്ളിൽ
മാഞ്ഞതോ ദിനാർഥങ്ങൾ
വിരലിനുള്ളിൽ കെട്ടായ്
വീണതു ദർഭാഞ്ചലം
പുരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുരുങ്ങുന്നതോ
ഹൃദ്താളങ്ങൾ
നിയോഗങ്ങളിലൂടെയുണരുന്നതോ
മൊഴി
ആകാശം സൂക്ഷിക്കുന്നതൊരു
നീർക്കണം
മഴയേറ്റുന്നതരികിലോ
പീയൂഷകലശങ്ങൾ
ആത്മാവിൽ
വിടരുന്നതതിന്റെയംശാർഥങ്ങൾ
ആയുസ്സിൽ വിരൽതൊടും
അമൃതിൻ സുഖസ്പർശം...

No comments:

Post a Comment