Monday, July 25, 2011

അമൃത്
കാണാനാവുന്നതിനപ്പുറം
മനസ്സുണരും
അതിൽ നിറയും വരികൾ
ദൈവത്തിനുപ്രിയം
പാടങ്ങളതിരിടും 
ഗ്രാമം നീർത്തിയിടും ചന്ദനക്കാറ്റ്
ഒരു മഞ്ഞുകാലത്തിനപ്പുറം
ശിരിസ്സേറ്റിയ കനംതൂങ്ങും
ഋതുവെഴുതും കാവ്യം
ആകാശത്തിൻ താഴെ
ഓർമ്മപ്പാടുകൾ മേഘങ്ങളായ്
ഘനീഭവിക്കുന്നു
മിനുക്കാനാവാത്ത
പ്രതലങ്ങളിലുടക്കി നിൽക്കുന്നു
ഒരുൾമുറിവ്....
മഴ തൂവുന്നു
മനസ്സിൽ കുളിർ
മിഴിതേടുന്നു 
പ്രപഞ്ചത്തിനുറവകളിലൂറും
അമൃത്....

No comments:

Post a Comment